Hebt u vragen over JobYourself, onze begeleiding of de toelatingsvoorwaarden tot de activiteitencoöperaties ?

Raadpleeg onze FAQ !

  Moet ik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn ?

  JobYourself wordt gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en begeleidt de inwoners van het brussels gewest of iedereen die zijn activiteit in de hoofdstad wil vestigen. Woont u in een ander gewest, dan kunt u een activiteitencoöperatie in uw buurt vinden via www.coopac.be.

  Wat als ik niet bij Actiris ben ingeschreven ?

  JobYourself begeleidt personen die bij het OCMW zijn ingeschreven en de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen bij de RVA. Deze laatsten dienen ingeschreven te zijn bij Actiris, VDAB of Forem. Indien u niet ingeschreven bent bij de RVA of bij het OCMW, dan kunnen wij u niet helpen.

  Wat als ik in dienstverband werk ?

  Indien u in dienstverband werkt en u een zelfstandige activiteit wilt opstarten, dan kunnen we u niet begeleiden. Er bestaan echter andere structuren die u kunnen helpen. Om hierover meer te weten, contacteer 1819.

  Wat als ik werkloos ben en het statuut als zelfstandige in bijberoep heb ?

  Indien u overweegt om als zelfstandige in hoofdberoep van uw activiteit te leven, dan kunnen wij u begeleiden. Om aan het TEST-parcours te kunnen beginnen (de periode waar u via de activiteitencoöperatie factureert), moet u zich ertoe verbinden om tijdens deze hele periode uw eigen statuut van zelfstandige in bijberoep NIET te gebruiken.

  Wat als ik werkloos ben en via Smart factureer ?

  Indien u werkloos bent, via Smart factureert en u overweegt om als zelfstandige in hoofdberoep van uw activiteit te leven, dan behoort u tot ons doelpubliek. Tijdens het TEST-parcours (de periode waar u via de activiteitencoöperatie factureert), moet u zich ertoe verbinden om uitsluitend via de activiteitencoöperatie te factureren.

  Wat als ik een uitkering van het ziekenfonds krijg ?

  Indien u een uitkering van het ziekenfonds ontvangt, dan betekent dat u niet in staat bent om te werken. Wij kunnen u in dat geval niet begeleiden, maar er bestaan andere structuren die u kunnen helpen. Om hierover meer te weten, contacteer 1819.

  Wat als ik nog in vooropzeg ben ?

  Wij kunnen u niet begeleiden tijdens een vooropzeg. Niettemin, als de vooropzeg op zijn einde loopt (binnen de 2 maanden) en indien u vervolgens voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperatie, dan kunt u alvast de eerste stappen ondernemen om met de begeleiding van JobYourself te starten.

  Wat als ik geen werkloosheiduitkering of OCMW-leefloon ontvang maar werkloos ben ?

  Indien u geen enkele werkloosheiduitkering of een OCMW-leefloon ontvangt, dan kunnen wij u niet begeleiden omdat u tijdens het TEST-parcours geen inkomen zult hebben om van te leven. Er bestaan echter andere structuren die u kunnen helpen. Om hierover meer te weten, contacteer 1819.

  Wat als ik een jonge werkzoekende in wachttijd ben ?

  Indien de wachttijd op zijn einde loopt (binnen de 2 maanden) en indien u vervolgens voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperatie, dan kunt u alvast de eerste stappen ondernemen om met de begeleiding van JobYourself te starten.

  Indien de wachttijd echter nog enkele maanden duurt, dan dient u deze zijn beloop te laten om vervolgens van de begeleiding van JobYourself te kunnen genieten voor zover u aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperatie voldoet.

  Moet ik het Nederlands beheersen ?

  De begeleiding bij JobYourself gebeurt in het Frans of in het Nederlands. Het is noodzakelijk om in één van deze twee talen te kunnen communiceren. U moet het Frans of het Nederlands dus goed beheersen om begeleid te kunnen worden.

  Kan iedereen bij JobYourself terecht ?

  JobYourself verwelkomt zonder onderscheid werkzoekenden die aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperaties voldoen. De toegang tot het begeleidingsproces wordt evenwel gevalideerd tijdens een individueel gesprek met een coach. Aan de hand van dit gesprek kunnen we de kandidaat-ondernemers selecteren, in functie van hun project en hun ondernemerscapaciteiten.

  Moet men een basiskennis bedrijfsbeheer hebben om door JobYourself begeleid te worden ?

  Het is niet noodzakelijk  om de  basiskennis bedrijfsbeheer te hebben bij de start bij JobYourself maar het is wel verplicht om een opleiding te volgen en voor het examen basiskennis bedrijfsbeheer te slagen, alvorens het TEST-parcours af te ronden. Lees meer over de basiskennis bedrijfsbeheer op de website van de Gewestelijke Overheidsdienst Economie en Werkgelegenheid.

  Moet men toegang hebben tot het beroep ?

  Indien u een activiteit wilt ontwikkelen die een toegang tot het beroep vereist (kapper, schilder, bakker…), dan moet u vóór de aanvang van de begeleiding aantonen dat u die toegang hebt. Lees meer over de toegang tot het beroep (gereglementeerde beroepen) op de website van de FOD Economie.

  Ik wil snel beginnen te factureren. Is dit mogelijk ?

  Er bestaat een snelle procedure voor de “projecten met onmiddellijke facturatie”. Via deze procedure kunt u binnen de maand aan het TEST-parcours van uw activiteit beginnen. Om van deze procedure gebruik te kunnen maken, moet u voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperaties en kunnen aantonen dat u project inderdaad klaar is om gelanceerd te worden.

  Ik heb al klanten. Hoe kan ik in het parcours van JobYourself stappen ?

  Indien u al klanten hebt, dan voldoet u wellicht aan de toelatingsvoorwaarden om meteen met het TEST-parcours van uw project te beginnen. U kunt dan van de procedure voor “projecten met onmiddellijke facturatie” gebruik maken. Via deze procedure kunt u binnen de maand aan het TEST-parcours van uw activiteit beginnen. Om van deze procedure gebruik te kunnen maken, moet u voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperaties en kunnen aantonen dat uw project inderdaad klaar is om gelanceerd te worden.

  Is het PRE-TEST parcours verplicht ? En zo ja, wat is de minimale duur ?

  Als uw project nog geen klanten heeft en u dus nog niet kunt factureren, dan is het PRE-TEST parcours verplicht. De duur is afhankelijk van wat u nodig hebt. Indien u wel kunt factureren, beschikken we over een procedure die u toelaat om binnen de maand aan het TEST-parcours van uw activiteit te beginnen. Zie hoger voor de toelatingsvoorwaarden.

  Omvat de begeleiding ook opleidingen?

  JobYourself organiseert geen interne opleidingen maar via ons netwerk van partners hebt u een ruime keuze aan opleidingen. Kandidaat-ondernemers genieten kortingen of kunnen gratis opleidingen volgen.

  Wat kost de begeleiding ?

  De begeleiding is gratis. Tijdens het verloop van het TEST-parcours van uw activiteit, draagt u echter bij tot de werking van de structuur, zijnde 10% van uw brutowinst (omzet min de directe aankopen) met een minimale bijdrage van € 50/maand.

  Hoe kan ik de andere ondernemers ontmoeten ?

  Door deel te worden van de activiteitencoöperatie maakt u ook deel uit van een uitgebreid netwerk van kandidaat-ondernemers en ondernemers. Wij organiseren gelegenheden om ze te ontmoeten en diensten met hen uit te wisselen. Aan u om hiervan gebruik te maken!

  Kan ik om het even welk project indienen ?

  Wij begeleiden projecten uit alle sectoren. Over het algemeen bestaat onze opdracht erin om kandidaat-ondernemers te helpen om hun project zonder risico te ontwikkelen. In dit kader begeleiden we geen projecten die van bij het begin een aanzienlijke investering (zoals de aankoop van een groot machinepark of een grote voorraad goederen) of een overeenkomst op lange termijn vragen (zoals een commerciële huurovereenkomst). Personenvervoer en import-/exportactiviteiten buiten de EU worden evenmin aanvaard.

  Kan ik meerdere projecten ontwikkelen ?

  Ja. Zelfstandigen hebben overigens vaak meerdere projecten. Het kan gebeuren dat we u tijdens een coachingsgesprek voorstellen om u op één enkel project te richten, om u aandacht of energie niet te versnipperen.

  Kunnen we met meerderen éénzelfde project ontwikkelen ?

  Ja. Niettemin moet elke deelnemer aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperatie voldoen en wordt elke deelnemer als een individuele kandidaat-ondernemer begeleid. Iedere individuele deelnemer zal ook een eigen rekening binnen de activiteitencoöperatie hebben. Dit weerhoudt er jullie echter niet van om de coaching samen te volgen, uiteraard in samenspraak met  de coach.

  Ben ik verplicht om het TEST-parcours gedurende 18 maanden te volgen ?

  Dat is niet verplicht. U kunt dit zelf beslissen. U kunt de activiteitencoöperatie verlaten wanneer U wilt, hetzij voor een job in dienstverband, hetzij om uw activiteit te lanceren of stop te zetten. Uw coach zal u helpen om de juiste beslissing te nemen. De activiteitencoöperatie behoudt zich het recht voor om de samenwerking te beëindigen als de overeenkomst niet wordt gerespecteerd.

  Weet dat u de maanden van het TEST-parcours die niet werden opgebruikt, later kunnen worden gebruikt. Op dat ogenblik moet u wel opnieuw aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperatie voldoen.

  Kan de testfase worden onderbroken en later opnieuw worden opgenomen ?

  Ja, u kan het TEST-parcours op ieder ogenblik onderbreken en later terug opnemen, op voorwaarde dat er geldige redenen zijn.

  De maanden van het TEST-parcours die niet werden opgebruikt omwille van een onderbreking/stopzetting, kunnen later opnieuw worden gebruikt. Op dat ogenblik moet u wel opnieuw aan de toelatingsvoorwaarden van de activiteitencoöperatie voldoen.

  Word ik vrijgesteld van de verplichtingen die aan mijn statuut van werkloze zijn verbonden ?

  Tijdens het PRE-TEST parcours is de kandidaat-ondernemer verplicht om in te gaan op alle uitnodigingen van de RVA, Actiris of van de controleorganismen waaronder hij valt. Het is pas vanaf het TEST-parcours dat u bent vrijgesteld van deze verplichtingen, middels de vrijstelling bekrachtigd door het formulier DV94.5 van maximaal 18 maanden die door Actiris wordt toegekend.

  Is het formulier C45E van de RVA compatibel met het formulier DV94.5, hetzij gelijktijdig of opeenvolgend ?

  Deze vrijstellingen zijn niet compatibel. Als u aan de voorwaarden (geldig C63) voldoet om de vrijstelling DV94.5 te genieten, dan moet de lopende vrijstelling C45E worden verbroken. Uw betalingsinstelling, RVA of Actiris, kan u meer informatie bezorgen afhankelijk van uw specifieke situatie.

  Hoe staat het met de professionele verzekeringen ?

  De activiteitencoöperatie sluit een verzekering “arbeidsongevallen” voor u af. Voor het merendeel van de activiteiten voorziet de coöperatie eveneens in een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ die is aangepast aan uw project. De premies voor deze verzekeringen worden in rekening gebracht in uw analytische rekening.

  Is het toegelaten om tijdens het PRE-TEST-parcours via een uitzendbureau of via Smart te werken ?

  Ja, het gebeurt dat u opdrachten kunt factureren tijdens het PRE-TEST-parcours, terwijl uw activiteit nog niet volledig op de rails staat om aan het TEST-parcours te beginnen. In dat geval kunt u probleemloos de facturatiesystemen gebruiken die worden aangeboden door instanties zoals SMartBe, Tentoo of Merveille.

  Moet men tijdens het TEST-parcours de sociale bijdragen betalen ?

  Neen, u behoudt gedurende het volledige TEST-parcours in het kader van de activiteitencoöperatie uw statuut van werkloze of uitkeringsgerechtigde. U hebt nog geen statuut als zelfstandige, ook al kunt u als een zelfstandige handelen. U dient dus ook geen sociale bijdragen te betalen vermits deze met het statuut van zelfstandige verbonden zijn.

  Wat met de FAVV-erkenning voor de horeca- en aanverwante beroepen ?

  De erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor uw project dient u op naam van de activiteitencoöperatie aan te vragen.

  Wat met de leurkaart ?

  De leurkaart voor uw project dient u op naam van de activiteitencoöperatie aan te vragen.

  Weet wel dat de huidige situatie zeer complex is en dat er moeilijkheden kunnen optreden. Er wordt immers een groot aantal aanvragen voor standplaatsen op markten ingediend en verschillende gemeenten gebruiken een lotingssysteem om niet-toegekende standplaatsen aan marktkramers toe te kennen. Op dit ogenblik worden de kandidaat-ondernemers van de activiteitencoöperaties door sommige gemeenten om administratieve redenen geweigerd. Een oplossing hiervoor is in de maak.

  Is het mogelijk om investeringen te doen ?

  Uw coach zal met u onderzoeken welke investeringen echt noodzakelijk zijn bij elke etappe van uw project. Als investeringen (afschrijfbaar materiaal) nodig blijken, dan wordt een systeem van terbeschikkingstelling gehanteerd. Dat betekent dat u de investering in eigen naam financiert en dat u het aangekochte materiaal aan uzelf ‘verhuurt’ tegen een maandelijks bedrag dat overeenkomt met de waarde van het maandelijks afschrijvingsbedrag.

  Zijn we zeker dat we ons geld bij het uitstromen recupereren ?

  Ja, in ieder geval. De uitbetaling van uw financiële reserve is afhankelijk van het statuut dat u bij het uitstromen opneemt: indien u zich als zelfstandige vestigt, dan maakt u een verkoopfactuur voor het volledige bedrag. In alle andere gevallen en in functie van het bedrag, wordt het geld onder de vorm van een arbeidsovereenkomst of een fiscale fiche uitbetaald.

  Wordt de financiële reserve belast bij het uitstromen ?

  Ja. Dat gebeurt bij het uitstromen volgens het klassieke belastingsstelsel, in functie van uw statuut en uw persoonlijke situatie.

  Beschikt de coöperatie over een dienst voor de inning van schuldvorderingen ?

  Ja, onze dienst boekhouding verstuurt systematisch aanmaningen (per brief of telefonisch) bij het uitblijven van de betaling van facturen. Bij geschillen kan een procedure via onze advocaat worden ingezet. Niettemin dient u zelf, alvorens een procedure in te zetten, de schulden bij uw klanten in te vorderen.

  Indien men fondsen nodig heeft om een activiteit te ontwikkelen, kan de activiteitencoöperatie de kandidaat-ondernemer begeleiden bij het aanvragen van een krediet ?

  Wij geven geen rechtstreekse begeleiding aan kandidaat-ondernemers die een aanvraag bij een kredietinstelling willen indienen. Niettemin werken we in partnerschap met het Lokaal economieloket (LEL) voor alles wat de financiële aspecten betreft. Tijdens uw parcours kunnen we u naar een LEL doorverwijzen.

  Worden subsidies aanvaard tijdens de begeleiding ?

  Dat hangt af van de subsidie. Voor alles wat de financiële aspecten betreft, werken we in partnerschap met het Lokaal economieloket (LEL). Tijdens u parcours kunnen we u naar een LEL doorverwijzen.

  Moet men tijdens het TEST-parcours de sociale bijdragen betalen ?

  Neen, u behoudt gedurende het volledige TEST-parcours in het kader van de activiteitencoöperatie uw statuut van werkloze of uitkeringsgerechtigde. U hebt nog geen statuut als zelfstandige, ook al kunt u als een zelfstandige handelen. U dient dus ook geen sociale bijdragen te betalen vermits deze met het statuut van zelfstandige verbonden zijn.

  Hebt u nog vragen ? Contacteer ons !