Algemene verkoopsvoorwaarden van Baticrea

Algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn voor de kandidaat ondernemers die begeleid worden door de activiteitencoöperatie JobYourself Baticrea cvba vso – Aalststraat 7-11 – 1000 Brussel– BTW BE 0535 541 255

 

 

Artikel 0 – Inleiding – Verzekeringen.

Onze algemene voorwaarden voor de aanneming van werken maken integraal deel uit van al onze contracten en hebben voorrang op de contracten van de medecontractant, hierna de klant genoemd. Onder geen enkel beding kunnen andere voorwaarden worden aanvaard, die in de brieven of andere correspondentie van de klant werden opgenomen. De ondernemer die de werken uitvoert, maakt deel uit van de coöperatie Baticrea. Als gekwalificeerd vakman neemt hij als enige de burgerlijke aansprakelijkheid op waarvoor hij bij de Federale Verzekeringen verzekerd is. De verantwoordelijkheid van Baticrea betreft uitsluitend het administratieve en boekhoudkundige aandeel. De opdrachtgever dient zijn goed tegen alle mogelijke schade te verzekeren onder de vorm van een brand-/woonverzekering en dit voor de reële waarde van het goed. Hij dient er zich bij de verzekeringsmaatschappij eveneens van te vergewissen dat de werken waarvoor hij de aannemer in opdracht neemt, na bevestiging van het onderhavige bestek, niet tot uitsluiting van de verzekeringsdekking leiden. Op geen enkele manier kan de verantwoordelijkheid van de aannemer en van de activiteitencoöperatie in het geding komen omwille van een fout in de brandverzekering of een onaangepaste verzekeringsdekking.

Artikel 1 – Bestek

De ondertekening van elke bestelbon of levering of ieder contract impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderhavige voorwaarden. De ontvangst van de ondertekende offerte, evenals de betaling van het voorschot, bevestigt de bestelling. Behoudens ons akkoord, verplicht de annulering van de bestelling door de klant zonder onze toestemming, deze ertoe om ons een schadevergoeding te betalen voor het geheel van de schade die door deze annulering werd veroorzaakt en dit met een minimum van 20% van het totale bedrag van de bestelling. Tenzij anders bepaald, hebben onze bestekken een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. We zijn aan onze bestekken gehouden op voorwaarde dat de klant het bestek binnen de vooropgestelde termijn heeft aanvaard. Toegevoegde wijzigingen aan onze bestekken zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk door ons worden aanvaard. Dit bestek kan door de ondernemer worden gewijzigd of geannuleerd indien zich initieel onvoorziene technische moeilijkheden voordoen, die evenmin tot schadevergoedingen leiden.

Artikel 2 – Herroepingsrecht

De opdrachtgever beschikt over een herroepingsrecht waarover hij erkent geïnformeerd te zijn voor het sluiten van huidige overeenkomst en dat gedurende 14 dagen na het sluiten van onderhavige overeenkomst kan worden uitgeoefend. Hij kan met dit doeleinde gebruikmaken van het modelformulier dat van de site SPF Economie kan worden gedownload en aan de ondernemer dient te worden overgemaakt vóór het verstrijken van de genoemde termijn van 14 dagen.

Artikel 3 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen wordt de kostprijs van de onderneming in proportionele schijven volgens de voortgang van de werkzaamheden gefactureerd. De btw en andere heffingen en lasten, en de wijzigingen ervan, zijn te allen tijde ten laste van de opdrachtgever. Op basis van de gegevens van de klant mag het toegepaste btw-tarief 6% bedragen. De aannemer aanvaardt deze inlichtingen te goeder trouw. Iedere tariefwijziging valt ten laste of is ten voordele van de opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hangt de aanvang van de werkzaamheden af van het ontvangen van een voorschot voor alle te gebruiken materialen op onze TRIODOS-bankrekening BE65 5230 8059 9496. Een voorschotfactuur met het aldus bepaalde bedrag wordt opgemaakt. De facturen dienen binnen de 5 dagen na ontvangst te worden betaald. Als dat niet het geval is, worden de verschuldigde bedragen, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een verwijlintrest van 8% per jaar vermeerderd, pro rata verrekend volgens het aantal dagen van de betalingsachterstand. Zo ook worden de onbetaalde bedragen van de tegenpartij op de vervaldag automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van € 125.

Artikel 4 – Onvoorziene moeilijkheden

Iedere tijdens de voorlegging van het bestek redelijkerwijs onvoorzienbare en onontkoombare omstandigheid, die de uitvoering van de overeenkomst zou bemoeilijken of financieel zou belasten, of iedere omstandigheid die buiten de normale voorzienigheid valt, wordt als een geval van overmacht beschouwd. Deze omstandigheden geven ons het recht de herziening of de ontbinding van het contract aan te vragen.

Indien de omstandigheden van dergelijke aard zijn dat zij aanleiding geven tot de onderbreking van de werken, dan wordt de uitvoeringstermijn automatisch voor de duur van de onderbreking opgeheven en vermeerderd met de termijn die nodig is om de werken opnieuw op te starten.

Artikel 5 – Wijzigingen en meerwerken

Alle meerwerken of annulering van werken door de opdrachtgever vereisen het akkoord van beide partijen over extra kosten of een vermindering van de kosten.

Artikel 6 – Toegang tot de werf

Om een gemakkelijke toegang te verlenen, dienen de lokalen vrij te zijn van ieder obstakel. De klant dient de aannemer te voorzien van elektriciteit, verlichting en stromend water. Indien de plaats van levering niet toegankelijk blijkt voor het voertuig van de aannemer, kunnen de dienaangaande kosten voor de bijkomende handelingen op de klant worden verhaald. (Inclusief de kosten van een standplaats op de openbare weg.) In het geval dat de werf, buiten onze wil om, wordt stilgelegd of in het geval dat de werken onmogelijk op de vastgestelde datum kunnen worden aangevat omdat de ruwbouw niet werd opgeleverd, of in het geval dat de aannemer geen toegang tot de werf heeft wegens afwezigheid van de opdrachtgever, worden de verloren werkuren tegen de prijs van € 250 exclusief btw en de mogelijke verplaatsingskosten aan de klant gefactureerd.

Artikel 7 – Veiligheidsvoorzieningen

Tenzij anders vermeld, zijn de veiligheidsvoorzieningen die door de veiligheidscoördinator worden opgelegd en die niet bekend zijn bij het aanbieden van dit bestek, niet in de totale prijs van dit bestek begrepen.

Artikel 8 – Werkdagen en uitvoeringstermijn

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de uitvoeringstermijn in werkdagen uitgedrukt. Worden niet als werkdagen beschouwd: zaterdagen, zondagen en de wettelijke feestdagen; jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen; dagen waarop het werk door en ten gevolge van weersomstandigheden gedurende minstens 4 uur onmogelijk wordt of werd gemaakt. Tenzij beide partijen anders schriftelijk overeengekomen zijn, wordt de uitvoeringstermijn en de duur van de werken als richtlijn opgegeven en wordt deze te goeder trouw vastgesteld bij de registratie van de bestelling. Mocht een onopzettelijke of een oncontroleerbare vertraging van onzentwege optreden, dan rechtvaardigt deze op geen enkele wijze de ontbinding van het contract, een inhouding van betaling of de toekenning van schadevergoeding en interesten. Iedere wijziging die tijdens de bestelling door de opdrachtgever werd toegevoegd, dient schriftelijk te gebeuren en door beide partijen voor goedkeuring te worden ondertekend. Ten gevolge van deze wijzigingen worden de aanvankelijke leverings- en plaatsingstermijnen geannuleerd.

Artikel 9 – Ontbinding

Indien de opdrachtgever volledig of ten dele afziet van de overeengekomen werken wordt hij, krachtens artikel 1794 BW, verplicht om al onze kosten en werken te vergoeden, alsook de misgelopen winst die forfaitair op 20% van het totale bedrag van de niet-uitgevoerde werken wordt begroot, en dit zonder afbreuk aan het recht om onze feitelijke schade te bewijzen in de veronderstelling dat deze hoger zou kan zijn.

Artikel 10 – Oplevering

De werken worden met uitdrukkelijk akkoord beschouwd als definitief opgeleverd vanaf de datum van uitgifte van de finale factuur; tenzij de oplevering door de opdrachtgever wordt betwist, en dit binnen de 15 dagen na facturatie, door middel van een aangetekend schrijven waarin alle verweten gebreken worden gepreciseerd. Als de dwingende bepalingen van artikels 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat ieder mogelijk gebrek aan overeenstemming ons moet worden meegedeeld en dit binnen de 2 maanden na vaststelling door de opdrachtgever; bij gebrek wordt hij geacht te hebben goedgekeurd. Elke schade die door anderen vakmensen na de oplevering aan onze werken wordt toegebracht, valt ten laste van de opdrachtgever. Desgevallend dient de opdrachtgever zich te wenden tot wie de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 11 – Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van een jaar vanaf de opleveringsdatum neemt de aannemer de verantwoordelijkheid voor de lichte verborgen gebreken die niet onder de artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek vallen.

Iedere eis op grond van bovenstaande wordt alleen ontvankelijk verklaard wanneer deze wordt ingediend binnen de 6 maanden vanaf de datum waarop de opdrachtgever het gebrek heeft vastgesteld of kennis ervan heeft genomen. Deze termijn wordt niettemin opgeheven tijdens de termijn waarin ernstige onderhandelingen werden aangevat met het oog op het vinden van een oplossing teneinde een rechtszaak te vermijden.

Artikel 12 -Overdracht van risico’s

De overdracht van de in de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde risico’s gebeurt naargelang de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

Ook na de opneming en in het kader van deze overeenkomst blijven de geleverde materialen eigendom van de aannemer en is de klant slechts de houder ervan. De aannemer kan de materialen demonteren en deze zonder toestemming van de klant verwijderen. Dit recht vervalt en het eigendom wordt overgedragen zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer heeft betaald. Bij het aanroepen van het recht van herstel, kan de aannemer alle betaalde voorschotten bij wijze van schadevergoeding behouden.

Wanneer de aannemer dit recht in de praktijk brengt, dient hij de klant per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Deze wordt verondersteld op de hoogte te zijn vanaf de 2de werkdag die op dit aangetekend schrijven volgt.

Artikel 14 – Geschillen

Voor alle geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van dit contract, zijn uitsluitend de rechtbanken van het kantoor van de aannemer bevoegd.

Alvorens zich op de rechtbank te beroepen, kan een technisch geschil betreffende de werkzaamheden uitgevoerd voor privédoeleinden en voor rekening van een natuurlijk persoon, op vraag van de betrokken aannemers worden voorgelegd aan De Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Inlichtingen met betrekking tot de commissie alsook het procedurereglement zijn verkrijgbaar via: www.bouwverzoening.be.